Випуск № 10 / 2020

Випуск № 10 / 2020

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Богачова Л.Л., Іванюк А.О.

Судова практика як джерело права в Україні

Download

Думич Х.М.

Правовий аналіз підстав проведення Акції «Вісла»

Download

Канєнберг-Сандул О.К.

Формування та розвиток системи органів державного управління німецькими колоніями півдня України (кінець XVIII – 60-ті рр. XIX ст.)

Download

Надобко С.В.

Ґенеза становлення інтелектуальної власності: історико-правовий аспект

Download

Чепульченко Т.О., Чаленко Х.М.

Загальна характеристика системи стримувань і противаг і її значення для ефективної реалізації поділу державної влади в Україні та державах світу

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Костицька І.О.

Юридична відповідальність депутата парламенту: до постановки питання

Download

Нікітенко Л.О.

Європейський досвід децентралізаційних реформ і його значення для України

Download

Цятковська А.М.

Принципи євроінтеграційної стратегії України

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бутрин-Бока Н.С., Майка Н.В.

Договір зберігання: історія становлення та розвитку законодавчої платформи

Download

Габріадзе М.Р.

Договір поруки як спосіб забезпечення зобов’язання: цивільно-правовий аспект

Download

Гуйван П.Д.

Визначальні засади європейського принципу справедливого суду

Download

Мельник О.В.

До питання про аналіз інституту усиновлення: теоретико-правовий аспект

Download

Міщук І.В., Пелешок І.І.

Здійснення опіки та піклування в Давньоруській державі

Download

Некіт К.Г.

Захист права власності на нематеріальні активи у практиці Європейського суду з прав людини

Download

Письменна О.П., Гордейчук А.В.

Теоретичні аспекти правової природи шлюбного договору

Download

Письменна О.П., Мордяк І.А.

Основні аспекти усиновлення українських дітей іноземними громадянами

Download

Рябченко Ю.Ю.

Стандарт доказування: досвід застосування та перспективи запровадження

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Єрофєєнко Л.В.

Правовий аналіз недоліків у Проєкті нового Трудового кодексу України

Download

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Терещук В.С.

Деякі питання управління в галузі використання та охорони земель морського транспорту

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бойко А.М.

Межі правомірного обігу біометричних персональних даних за законодавством України

Download

Буланова Ю.М.

Зарубіжні та міжнародні стандарти дотримання етичних норм службової діяльності

Download

Гончаренко Г.А.

Міжнародні безпекові організації: мета, завдання й організаційно-правові аспекти

Download

Гуть Н.Ю.

Охоронна функція адміністративного процесу

Download

Джафарова М.В.

Функціональне призначення процесуальних строків в адміністративному судочинстві України

Download

Доценко О.С.

Принципи адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності

Download

Керноз Н.Є., Пророченко В.В.

Підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві України: проблемні аспекти

Download

Мамалуй О.О.

Податкові перевірки: матеріальне наповнення та процедурне забезпечення

Download

Мельник О.П., Божук І.І.

Тенденції розвитку фінансового моніторингу в Україні та світова практика

Download

Нікіфоренко В.С.

Про заходи, що здійснюються органами Державної прикордонної служби України щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2

Download

Письменна О.П., Мордяк І.А.

Контроль у сфері публічних закупівель в Україні за сучасних умов

Download

Семченко О.В.

Військово-консалтингова діяльність як спосіб часткової легалізації найманства в Україні

Download

Хатнюк Ю.А.

Поняття та правове забезпечення національної безпеки України

Download

Шевцов О.А.

Сучасний стан правового регулювання добровільного об’єднання територіальних громад

Download

Яковлєв П.О.

Форми адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки Україн

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Козич І.В.

Функціональна взаємодія підсистем політики у сфері боротьби зі злочинністю

Download

Чугуніков І.І.

Мета одержання неправомірної вигоди як обов’язкова ознака зловживання владою або службовим становищем

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Антонюк А.Б., Захарків Т.І., Франчук М.І.

Загальнотеоретичний підхід до дослідження підроблених текстів і документів у криміналістичній експертизі

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Кравченко О.В.

Формування адміністративних судів, зокрема окружних, на українських землях наприкінці XVІІІ – на початку XX ст.

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Громовенко К.В.

Стандарти вищої освіти у двосторонніх міжвідомчих угодах України

Download

Затулій А.О., Яїцька Д.І.

Право на смерть як складова частина права на життя: співвідношення рішення Федерального Конституційного суду Німеччини та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Download

Поліванова О.М.

Правові механізми запуску державою процедури виходу з Європейського Союзу

Download

Чертов І.І.

Спортивні єдиноборства як підгалузь спортивного права: співвідношення національного та наднаціонального рівнів (на прикладі дзюдо)

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Громовенко К.В.

Реалізація міжнародних стандартів вищої освіти в нормативних актах уряду України

Download

Тіщенко В.В.

Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав і свобод громадян органами поліції

Download

Котляревська Г.М.

Особливості правового статусу заявника

Download

Нуруллаєв І.С.о.

Поняття міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю як категорії міжнародного права

Download

Єрмак О.О.

Щодо питання накладення адміністративних стягнень відносно державних службовців правоохоронних органів

Download