Випуск № 11 / 2020

Випуск 11

Випуск № 11 / 2020

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гришко О.М., Риндюк В.І.

Питання щодо співвідношення юридичної відповідальності та державно-правового примусу на прикладі сімейного права

Download

Нестеренко О.М., Горбова Н.А.

Теоретична модель правовиховного процесу в його динаміці

Download

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Владикін О.Н., Саргсян К.Б.

Децентралізація як основний етап реформування системи органів місцевого самоврядування в Україні

Download

Фетько Ю. І.

Сучасні наукові та нормативні підходи до визначення поняття і змісту міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади

Download

Хмарук Т. В.

Щодо питання класифікації актів конституційної юстиції в Україні

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Булат Н.М.

Використання доменних імен і суміжних об’єктів: перспективи законодавчого вдосконалення

Download

Гудима М.М.

Право притримання в спектрі речово-зобов’язальної дихотомії

Download

Гудима-Підвербецька М.М.

Субсидіарний договір як передумова виникнення договірного субсидіарного зобов’язанння: висунення гіпотези та її обґрунтування

Download

Заболотна Н.Я., Павлюк Н.М.

Цивільна правоздатність зачатої, але ще не народженої дитини

Download

Сірко Р.Б.

Щодо надання загальної характеристики відповідальності учасників відносин, що виникають із перевезення залізничним транспортом

Download

Чупрій Д.Ю.

Обов’язки відчужувача за спадковим договором у цивільному праві України

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурлака О.С.

До проблеми визначення завдань, що ставляться державою та законодавцем перед реформуванням соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Download

Давиденко А.О.

До проблеми застосування зарубіжного досвіду правового регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці в українських реаліях

Download

Пантелеєв С.М.

Заборона щодо сумісництва та суміщення як антикорупційна заборона: проблеми правового регулювання

Download

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ігнатенко І.В.

Деякі правові питання охорони земель для ведення органічного землеробства

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ананьєва Є.А.

Принципи правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад

Download

Білоброва Т.В.

Роль та місце департаменту кіберполіції Національної поліції України у системі суб’єктів забезпечення кібербезпеки держави

Download

Брусакова О.В.

Зарубіжний досвід державного регулювання в галузі авіаційного транспорту та можливості його використання в Україні

Download

Гутник Є.А.

Гарантії забезпечення законності під час провадження у справах про порушення митних правил

Download

Доценко О.С.

Система організаційних заходів протидії організованій злочинності в Україні

Download

Желінський В.М.

Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України як суб’єкта реєстраційної діяльності

Download

Зубко Г.Ю.

Система субʼєктів реалізації державної інфраструктурної політики України

Download

Ковбас І.В.

Принципи нагородної процедури як виду адміністративної процедури та їх характеристика

Download

Корнута Л.М.

Щодо питання реалізації правонаступництва в державній службі

Download

Нікіфоренко В.С.

Інженерно-технічне облаштування державного кордону як невід’ємний складник інтегрованого управління державними кордонами

Download

Новицька М.В.

Ступінь суспільної небезпеки як одна з основних ознак адміністративних правопорушень

Download

Попик А.В.

Сутність адміністративно-правового забезпечення кадрової політики в системі правосуддя України

Download

Рєзнік О.М., Полянська Є.А.

Відповідальність за порушення карантинних заходів: національний і зарубіжний досвід

Download

Фесенко О.М.

Міжнародно-правові стандарти захисту інвестицій

Download

Yarova А.Ye.

Offences related to the conflict of interest management in the healthcare sector: elements, signs and administrative liability

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Апаров А.М.

Адміністративно-правові аспекти забезпечення управлінських процесів у сфері правового регулювання економічних правовідносин

Download

Бугера С.І.

Необхідність підвищення ефективності заходів запобігання злочинності у сфері економіки

Download

Вербієць А.С.

Бурштин-сирець як предмет оперативного пошуку

Download

Козакова І.В.

Короткий аналіз практики застосування покарань за злочини у виборчій сфері<

Download

Мовчан Р.О.

Окремі питання звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти довкілля (на прикладі «земельних» злочинів)

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Аленін Ю.П., Торбас О.О.

Ознаки суддівського розсуду в кримінальному процесі

Download

Сліпченко В.І., Єфіменко О.М.

Обставини, що підлягають установленню під час перевірки заяви та повідомлення про злочин

Download

Трясун П.Р.

Використання спеціальних знань у процесі розслідування хуліганства, учиненого в публічних місцях

Download

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Копитова О.С.

Теоретичний підхід до визначення судового верховенства як практичного втілення верховенства права у діяльності судів

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мохд Н.О.

Исламские государства в эпоху глобализации: вызовы современности

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Громовенко К.В.

Реалізація міжнародних стандартів вищої освіти у відомчих нормативних актах України

Download

Сінькевич О.В.

Динаміка предмету галузі національного конституційного права як один з чинників динаміки галузевих функцій

Download

Білошицька Н.М.

Сучасні правові механізми стратегічного адміністрування

Download

Янушевич Я.В.

Теоретико-правові засади діяльності міжрегіональних управлінь Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків

Download

Мельничук О.П.

Адміністративно-правові механізми реалізації принципу відокремлення державних, комунальних навчальних закладів і релігійних організацій

Download

Патлачук В.Н.

Принципи сучасного польського конституційного права

Download

Герич А.В.

Міністерство розвитку громад і територій України як провідний орган публічного управління у сфері адміністративно-правового регулювання проектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад

Download

Малетич М.М.

Розвиток функцій адміністративної процедури

Download

Соцький А.М.

Поняття та ознаки органів виконавчої влади як суб’єктів публічного адміністрування лісової сфери

Download

Кремова Д.С.

Компаративно-правовий аналіз присяги в службовому праві України та зарубіжних країн (на прикладі Болгарії, Грузії, Польщі, Греції)

Download

Бурносенкова І.А.

Цивільно-правова відповідальність учасників господарських товариств за законодавством окремих зарубіжних країн

Download

Герасимчук С.С.

Значення юридичних гарантій в притягненні суддів до юридичної відповідальності

Download

Іванченко В.В.

Порівняльний аналіз адміністративно-правового регулювання економіки як об’єкт наукового пізнання

Download

Коба В.Б.

Загальні напрями організації розслідування шахрайства у сфері е-комерції

Download

Вітюк І.А.

Кримінолого-правові парадигми та їх вплив на формування міждержавної європейської системи запобігання злочинності

Download