Випуск № 12, Том 2 / 2020

Випуск № 12, Том 2 / 2020

Download

Титульна сторінка

Download

Зміст

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Карп’як О.О. Еволюція становлення поняття «фінанси» у системі політико-правової думки (XVIII – XX століття): історико-правовий аналіз

Download

Курах Л.В. Теоретико-правовий аналіз різновидів цілісності особистості

Download

Пономаренко П.О. Організаційно-правові засади становлення нагляду у сфері страхування (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії)

Download

Шишкін Є.С. Державно-правове регулювання правового режиму іноземців (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії)

Download

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Сабура С.О. Генеза правового регулювання реалізації особою суб’єктивного права на творчість

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурлаченко Д.В. Нагляд і контроль як форма захисту трудових прав та інтересів

Download

Купіна Л.Ф. Умови ефективності норм трудового права

Download

Лабань А.І. Способи та форми добору працівників роботодавцем

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ангеловська О.С. Відповідальність за порушення законодавства України про переміщення культурних цінностей

Download

Бараненко Д.В. Окремі аспекти оптимізації адміністративно-правового регулювання інформаційної взаємодії центральних органів виконавчої влади

Download

Гебеш С.А. Поняття адміністративного позову як підстава відкриття провадження у справі

Download

Коваль С.М. Науково-технічні компетенції та інформаційно-цифрова компетентність як інструменти професійного розвитку слідчого-криміналіста

Download

Мазурик Р.В. Відомчі нормативно-правові акти як правовий інструментарій організації та діяльності обласних прокуратур

Download

Мельничук О.П. Публічне адміністрування та конституційні принципи відносин держави та церкви

Download

Мілієнко О.А. Відкликання адміністративних актів та припинення їхньої дії у зв’язку із закінченням строку чи з інших причин

Download

Омельченко Л.В. Види та задачі теоретичних підходів до адміністративно-правового забезпечення захисту конкуренції

Download

Рижий А.В. Правова природа справляння єдиного податку

Download

Скрипченко С.М. Суб’єкти публічного адміністрування функціонування політичних партій в Україні

Download

Слывка В.В. Цель и задачи примирения сторон в административном судопроизводстве Украины

Download

Чорна В.В. Помічник судді як суб’єкт здійснення патронатної служби судової влади

Download

Янушевич Я.В. Місцеві державні адміністрації як змістовний елемент інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування

Download