Випуск № 19 / 2023

Випуск № 19 / 2023  

Download

Титульна сторінка  

Download

Зміст  

Download

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Іванченко О. М. Правові норми: від легітимності до ефективності

Download

Мельникович М. С. Правовове регулювання державно-церковних відносин в Україні

Download

Міхайліна Т. В., Гоцуляк Ю. В. Геноцид українського народу у контексті інформаційного суспільства

Download

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дрозд О. Ю. Юридична характеристика трудової міграції крізь призму норм законодавства України

Download

Немцева А. О. Правові гарантії праці науково-педагогіних працівників закладів вищої освіти

Download

Сербина Н. В. Мобінг як форма дискримінації у сфері праці та шляхи його подолання

Download

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Балан Б. М. Видання нормативно-правових та адміністративних (індивідувальних) актів як інструменти публічного адміністрування використання англійської мови в Україні

Download

Василенко О. Ю. Удосконалення засад адміністративної відповідальності за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень в Україні

Download

Долуда І. І. Принципи правового регулювання експорту та імпорту товарів військового призначення та подвійного призначення в Україні

Download

Марчук В. В. Принцип верховенства права при здійсненні публічного адміністрування боротьби з організованою злочинністю в Україні

Download

Наконечна І. В. Інформаційно-аналітичні процедури забезпечення національної безпеки України в умовах євроінтеграції

Download

Приймаченко Д. В., Новицька Н. Б., Лютіков П. С. Адміністративно-правовий статус приватних виконавців

Download

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Березняк В. С. Застосування практики Європейського суду з прав людини в кримінальному праві України

Download

Боровик А. В. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність за посягання на представників влади

Download

Гарасим П. С. Вплив громадського контролю на стан реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства України

Download

Рудик М. М. Віктимологічні заходи запобігання кримінальним правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту

Download

Северінова О. Б., Бичін С. О., Пономарьова Т. І. Запобіжна детективна діяльність як спосіб забезпечення кримінологічної безпеки України

Download

Хороновський О. І. Міжнародно-правове регулювання у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності на шкоду економічним інтересам держави

Download

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Багрій Т. Я., Денисовський М. Д., Сівіцька Г. Є. Застосування арешту майна в кримінальному провадженні: правові аспекти та практичний досвід

Download

Вахліс І. В. Проблемні питання дотримання розумних строків у кримінальному провадженні

Download

Довбаш Р. С. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків

Download

Полковніков В. Г. Процесуальний статус слідчого органу досудового розслідування в Україні

Download

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Смирнов М. І. Створення та діяльність спеціального міжнародного трибуналу ad hoc щодо злочину агресії росії проти України

Download

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Миколаєць В. А. Апеляційне оскарження ухвали про витребування доказів та ухвали про забезпечення доказів способом їх витребування у господарському процесі

Download

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Дроздов О. М., Марочкін О. І. Закриття кримінального провадження у зв’язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння

Download

Руснак Л. В. Поняття та властивості доказів у доктрині німецького права

Download

Юнін О. С. Дозвільно-ліцензійні послуги у діяльності Національної поліції під час дії воєнного стану

Download

Сербин Р. А., Павленко С. О. Окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу

Download

Миронюк Р. В., Голобородько Д. В. Медіаційна процедура досудового урегулювання адміністративно-правових спорів: поняття, правове забезпечення та напрямки удосконалення

Download

Луців О. В. Значення вивчення стану адміністративно-правових досліджень щодо протидії булінгу

Download

Мануїлова К. В. Юрисдикційні проблеми доступу до захисту прав іноземного інвестора у міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів

Download

Назимко Є. С., Кисько А. І., Пономарьова Т. І. Класифікація кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху

Download

Бабенко А. М. Особливості запобігання кримінальним правопорушенням проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні

Download

Князєва Ю. А. Ґенеза адміністративно-правового регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Download

Терлюк О. І. Практика нормативно-правового забезпечення системи електронного голосування на Blockchain: окремі аспекти міжнародного досвіду

Download

Х. Н. Бехруз, М. В. Грушко Правонаступництво держав щодо громадянства фізичних осіб

Download

М. Р. Аракелян, Ю. Ю. Акіменко, О. О. Бєлогубова Приєднання України до процесу уніфікації актів міжнародного приватного права в ЄС

Download

В. В. Вайда Національна інституційна система адміністративно-правового механізму забезпечення сталого господарювання у лісах України

Download

Т. О. Коломоєць, Д. С. Кремова Водні ресурси як предмет адміністративно-деліктного регулювання: чи коректним є використання понятійного апарату?

Download

Н. В. Аніщук Гендерно-правові реформи у Данії

Download

Г. С. Буга Сучасне становлення Національної гвардії України

Download

В. В. Дудченко Інтерпретація права (порівняльно-правовий аспект)

Download

О. В. Степаненко Соціальна обумовленість криміналізації домашнього насильства

Download

В. В. Завальнюк Юридична антропологія в системі соціальних наук

Download

Н. Є. Хлібороб Правосуб’єктність іммігрантів в Україні крізь призму процедури надання дозволу на імміграцію

Download

Т. В. Аверочкіна Правове забезпечення дисципліни в митних органах

Download

К. Л. Бугайчук Керівник, як суб’єкт публічного адміністрування у сфері запобігання та протидії корупції

Download

О. О. Торбас Способи використання штучного інтелекту при проведенні наукових досліджень в сфері кримінального процесу на прикладі функціоналу ChatGPT та аналізу категорії «розсуд» у кримінальному провадженні

Download

І. І. Чугуніков Об’єкт кримінальних правопорушень в сексуальній сфері: історія, сучасне порозуміння та тенденції розвитку

Download

О. С. Смірнов Нормативне регулювання обшуку особи

Download

Д. М. Цехан, С. П. Чумак Організаційно-тактичні особливості проведення огляду та обшуку під час розслідування злочинної діяльності рецидивістів

Download

А. І. Берлач Реалізація адміністративно-правового статусу медичних працівників в Україні: виклики сьогодення

Download

А. А. Бутирський, І. А. Бутирська Вмотивованість судових рішень господарських судів

Download

Г. З. Цулаія Енергетична безпека як об’єкт державної політики України

Download

В. К. Колпаков, Є. В. Курінний, А. А. Шарая Доброчесність як принцип державної служби: питання нормативного закріплення

Download

А. А. Албу Тлумачення міжнародних договорів: правовий аспект

Download

О. І. Миколенко, М. І. Лазарєва Періодизація наукової думки щодо адміністративно-правового і цивільно-правового регулювання охорони здоров’я

Download

М. Р. Іванців Інституційно-змістовна характеристика професійної правничої допомоги у процесі вирішення адміністративних справ

Download

О. В. Фелик Становлення кримінальної відповідальності за введення в оману суду або іншого уповноваженого органу в сьомому періоді розвитку суспільства, держави та права на теренах України

Download

О. О. Закаль Міжнародно-правові проблеми захисту кліматичних прав людини

Download

Bondarchuk O. P. The concept of social dialogue as a perspective for the development of administrative and legal relations

Download

Жадан Є. В. Екологічна безпека як складова регіональної політики: нормативний аспект

Download

Д. П. Калаянов, М. А. Слободянюк Нормативно-правові засади притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських

Download

Д. М. Тичина Віктимологічні заходи запобігання домашньому насильству

Download

Г. І. Черненко Припинення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством

Download

О. І. Миколенко, А. А. Манжула Концепт щодо особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного адміністрування в податкових правовідносинах

Download

Є. О. Боковикова Субвенції у складі доходів місцевих бюджетів: правове регулювання та класифікація

Download

В. В. Дем’янов Про спеціально-кримінологічні заходи запобігання порушенням правил екологічної безпеки

Download